Tüzük

Tüzük

EGE YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: “Ege Yönetim Danışmanları Derneği” dir. Derneğin merkezi İzmir’ dir. Derneğin kısa adı “EGEYDD”dir. Dernek yurt içi ve yurt dışında şube açmayacak, ancak temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı 

Dernek, müşteri organizasyonunda, kurumda yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip, karmaşık sistem anlayışına dayanan işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, gerektiğinde uygulama desteği içeren kişisel bilgi, yetenek ve deneyime dayanan işletmenin yaşamı süresince devam edecek hizmetleri veren yönetim danışmanı denilen örgüt dışı uzman gerçek ve tüzel kişileri bünyesinde toplayarak;

a. Yönetim danışmanlığı hizmetinin mesleki, teknik, etik, profesyonel, standart, kurallar çerçevesinde düşünce ve uygulaması olan bir meslek olarak gelişmesine yardımcı olmak,

b. Yönetim Danışmanlığı mesleğinin danışanlar nezdinde saygınlığını geliştirmek ve seminer, konferans, panellerle Yönetim Danışmanlığı mesleğini tanıtmak dolayısıyla danışman-danışan işbirliğini yaygınlaştırmak,

c. Yönetim Danışmanlarının uygulamada güncel olmalarını sağlamak üzere eğitimler gerçekleştirir, hizmet kalitesinin sürekliliği ve sürdürülebilir yenileşme ile danışanların ülke ekonomisine katkılarını arttırmayı hedefler.

Derneğin Çalışma Konuları
a. Yönetim danışmanlığı alanında mesleki, teknik, profesyonel ve etik norm, standart ve kurallar geliştirmek ve bunları yaymak,

b. Yönetim Danışmanlığı konusunda uluslararası karşılıklı tanıma zemini oluşturan uluslararası standart ve normların ülkede anlaşılması, kullanıma alınması ve yaygınlaştırılması yolu ile üyelerine uluslararası tanınır kimlikler kazandırmak,

c. Yukarıdaki gelişmeleri sağlayabilmek için yetkili resmi, yarı resmi yada özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Nitelik itibariyle yönetim danışmanlığı hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında temas imkanlarını sağlamak,

d. Sektör üyelerinin ortak mesleki faaliyetlerinde yararlı veya zorunlu olan hususlarda bilimsel araştırmalar ve piyasa araştırmaları yapmak/yaptırmak,

e. Ortak mesleki sorunlarda tartışma ve görüş alışverişi ortamı yaratarak çözüm araştırmasında motivasyon ve koordinasyon fonksiyonu üstlenmek; üyelerin görüşlerini ortak bildiriler halinde derlemek ve savunmak, ortak görüş, bildiri ve savunmalara ilişkin olarak, üyeleri adına özel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, bildirim ve itirazlarda bulunmak,

f. Sektör faaliyetlerinin yaygınlaşması ve niteliğinin arttırılması amacıyla, hizmet ürünlerinin kamuoyunda tanıtılmasını sağlamak; bu amaçla toplantı, kongre, yayın faaliyetleri ile seminer, kurs, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

g. Bilimsel, teknik araştırmalar veya dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak uzman ve diğer kişilerle hizmet veya eser sözleşmeleri yapmak,

h. KOBİ’ ler arasında ulusal/uluslararası standartlar ve standardizasyon faaliyetlerinin önemine dair bilincin ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak,

i. Uluslararası katılıma açık eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve toplantılar düzenlemek,

j. Gerektiğinde menkul, gayrimenkul veya maddi olmayan haklar (telif, özgün bilimsel araştırmalar gibi fikri haklar) satın almak, bağış kabul etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

k. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

l. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

m. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

n. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

o. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

p. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzeri etkinlikleri düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

q. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

r. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

s. Yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, meslek kuruluşları, vakıf dernek birlik ve benzeri kuruluşlarla doğrudan ya da temsilcilikler aracılığı ile işbirliği yapmak, temsilci göndermek yada geri çekmek,

t.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

u. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

v. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

w. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

x. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

y. Amacın gerçekleştirilmesi için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, seminer, panel ve kongreler düzenlemek, yerli ve yabancı fuarlara katılmak,

z. Yapılan yerel, ulusal, uluslararası çalışmaları duyurabilmek için medya ve sosyal medya çalışmaları, internet sayfası, sosyal iletişim sitelerinde sayfa oluşturma, gazete, dergi, broşür, kitap, bülten gibi yayın araçları çıkarmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Yönetim Danışmanlığı alanında mesleki ve sosyal çalışmalar yapar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere dernek yönetim düzenini ve Yönetim Danışmanlığı mesleğinin yazılı ve yazılı olmayan mesleki kurallarını benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, fiili ehliyete sahip bulunan, derneklere üye olma konusunda yasal koşulları taşıyan, Yönetim Danışmanlığı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olması Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmasına bağlıdır. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

Üye olmak için; üyelik başvurusu Dernek Sekreterliğine yazılı olarak yapılır. Dernek sekreteryası evrakları tamam dosyayı en çok otuz (30) gün içerisinde olumlu/olumsuz değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı nihai olup başvuru sahibine Sekreterlik tarafından yazılı olarak bildirilir.

Üyelik tipleri:

Asil üye: Derneğin kurucuları ile yazılı üyelik başvurusunda bulunmuş adaylar arasından Meslek Kurulu görüşü Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe alınan kişilerdir. Asil Üye, bir kereye mahsus olmak üzere Giriş Aidatı, her yıl üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

Fahri Üye: Yönetim Danışmanlığı mesleğinin gelişimine destek vermiş kişiler Meslek Kurulu teklifi Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye olarak davet edilirler. Fahri Üyeler aidat ödemezler.

Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Sekreterlik tarafından işlemleri gerçekleştirilip otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kurulu toplantısına getirilip karar alındığında çıkış işlemleri sonuçlanır. Üyelikten ayrılma durumunda istifa tarihi itibariyle üye derneğe olan tüm borçlarını nakden ve def’aten ödemek zorundadır. Aksi takdirde dernek Yönetim Kurulu kararıyla borcun yasal yollardan tahsiline gidebilir.

Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c. azılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç (3) ay içinde ödememek,

d. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e. Üye olma şartlarını bir kısmını veya tamamını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır, kesin ihraç kararı ilk Genel Kurul’da onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterildiği gibidir:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

d. Meslek Kurulu

Dernek Genel Kurulu Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

a. Bu tüzükte belli edilen zamanda üç (3) yılda bir olağan,

b. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin imzaladığı yazılı dilekçenin Sekreterlik kanalıyla ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirilmesi üzerine (30) otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir, Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’ nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Genel Kurul öncesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üç (3) yıllık faaliyet raporu ile gelecek dönemin bütçe tasarısı ve çalışma programı Genel Kurul toplantısından on beş (15) gün önce, derneğin kesin hesap ve bilançosuyla birlikte dernek merkezinde isteyen üyelere verilmek üzere hazır bulundurulur.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu kararıyla Sekreterlik tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

9.1.Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi dernek web sitesinde duyurulmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60)̧ günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

9.2.Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek asil üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu’ nca atanacak görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’ nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi imzalı dilekçe Divan Heyeti’ne sunularak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her Asil Üye’ nin (tüzel kişiler dahil) bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüm üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak Genel Kurul tarihi itibariyle üyelik aidatı borcu bulunan üyeler oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya atanmış temsilcisi oy kullanır; her iki halde de tüzel kişiyi temsil yetkisi Genel Kurul tarihinden yedi (7) gün önce dernek merkezine yazılı ve teyitli olarak bildirilmiş olmalıdır, aksi durumda temsil yetkisini kabul ve onama Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim ile Meslek Kurulu üyeleri seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;

a. Dernek organlarının seçilmesi,

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c. Yönetim ve Denetim ile Meslek Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan iki yıllık bütçe tasarısı ve çalışma programının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

f. Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma kararının onanması ya da reddine karar verilmesi,

g. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

h. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

i. Derneğin Konfederasyon, Federasyon ve diğer birlik ve kuruluşlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

j. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

k. Derneğin vakıf kurması,

l. Derneğin fesih edilmesi,

m. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

n. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

o.Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi Yönetim Kuruluna aday olamaz.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev paylaşımı yapar.

Yönetim Kurulu, her ayın ilk Perşembe günü saat 18’de dernek merkezinde olağan toplanır. O günün tatile denk gelmesi durumunda olağan toplantı bir sonraki haftanın aynı günü aynı saatte aynı yerde yapılır.

Olağanüstü toplantılar için; Sekreterlik Başkan’ın kendisi ya da üye(ler)den gelen istek üzerine Kurul Başkanı’na bilgi vererek tüm üyeleri haberdar eder. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oy sayısının eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

12.1. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

b.Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

c.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, değişiklikleri onaylamak,

d.Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

e.Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

f.Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

g.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

h.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

i.Her faaliyet yılı sonunda, en geç iki ay içinde, derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim, denetim ve meslek kurulu çalışmalarını açıklayan raporları hazırlatarak, isteyen üyelerin incelemesine sunmak ve dernek sitesinde üyelerin ulaşabileceği şekilde yayınlamak; olağan Genel Kurul toplandığında Genel Kurula sunmak,

j.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe tasarısı ve çalışma programı hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

k.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi denetim kuruluna aday olamaz.

Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev paylaşımı yapar.

Olağanüstü toplantılar için; Sekreterlik, Denetim KuruluBaşkan’ın kendisi ya da üye(ler)den gelen istek üzerine Kurul Başkanı’na bilgi vererek tüm üyeleri toplantıya davet eder. Denetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oy sayısının eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

13.1. Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata, dernek tüzüğüne ve dernek yönetim el kitabına uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde ve yönetim el kitabında tespit edilen esas ve usullere göre ve altı (6) aylık dönemlerle denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Meslek Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Meslek Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşmak üzere Yönetim Danışmanlığı mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip Asil Üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Tüzel kuruluşu temsile yetkili kişinin dışında aynı tüzel kuruluştan başka bir gerçek kişi Meslek Kurulu’na aday olamaz.

Meslek Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev paylaşımı yapar.

Olağanüstü toplantılar için; Sekreterlik, Meslek Kurulu Başkan’ın kendisi ya da üye(ler)den gelen istek üzerine Kurul Başkanı’na bilgi vererek tüm üyeleri toplantıya davet eder. Meslek Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oy sayısının eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

Meslek Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

14.1.Meslek Kurulu Görevleri

Meslek kurulu, dernek tüzüğü ve derneğin iç prosedür ve talimatları çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Bu çalışmaların başlıcaları şunlardır:

a. Yönetim danışmanlığı mesleğini şekillendiren ve standartlarını oluşturan bilgi, belge ve yönetmeliklerin oluşturulması, güncellenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

b. Yönetim danışmanlarının uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirilmeleri sürecini yönetmek, bu çerçevede gerekli tüm çalışmaları planlamak ve uygulamak,

c. Yönetim danışmanları, onların danışanları veya diğer kurumlardan gelebilecek hakemlik taleplerinin muhatabı olmak ve yönetim danışmanlığı mesleği adına hakemliğin tarafsız, adil ve profesyonel olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

d. Yönetim Kurulu’ ndan aktarılan derneğe üyelik başvurularını incelemek ve başvurunun kabulü veya reddi konusunda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

e. Meslek mensuplarının etik kurallarını belirlemek, düzenlemek, değişiklikler yapmak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

Meslek Kurulu bu görevlerini yerine getirirken gerek gördüğü takdirde uygun bulduğu kişi veya kurulları Yönetim Kurulu onayı ile belirler, görevlendirir ve yetkilendirir. Meslek Kurulu, Yönetim Kurulu’na altı (6) aylık dönemlerle çalışmalarına ilişkin rapor verir, dönem içindeki tüm çalışmalarını rapor ile Genel Kurul’ a sunar.

Dernek Görevlileri ve Ücretleri
Derneğin organizasyon yapısı, iş akışı ve gelişimine bağlı olarak görevlilerin istihdam edilmesi Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Ücretlerin belirlenmesinde istihdam edilecek kişinin nitelikleri yanında benzer kurumlardaki eş pozisyonlar için ödenen ücretler mesnet alınabilir. İstihdam edilen kişi ya da kişilerin sosyal güvenlik ve diğer yasal koşulları herhangi bir olumsuzluk yaratmayacak şekilde yürütülür.

Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir;

a. Üye aidatı: Gerçek kişiler ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olmak üzere, giriş ve yıllık aidat, Yönetim Kurulu tarafından dönem başında belirlenir ve bütçe tasarısı bu belirlenen rakamlara dayanarak hazırlanır. Bütçe tasarısının Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla, üye giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı da onaylanmış olur. Giriş ve yıllık aidatın Yönetim Kurulu’ nun önerisinden farklı bir şekilde kabul edilmesi halinde, bütçe kabul edilen gelirler doğrultusunda revize edilerek uygulanır. Yıllık aidat ve giriş aidatının ödenmesi için alternatifler Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Sekreterlik marifetiyle uygulanır.

b.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g.Diğer gelirler.

Derneğin Mali ve İdari Yükümlülüklerinin Yürütülmesi

Yasal koşullar gereği tüm işlemler kurallar, kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde işin uzmanı profesyoneller tarafından tutulur. Mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinden Sayman Üye ile Denetim Kurulusorumludur.

Yasal yükümlülükler gereği Dernekler İl Müdürlüğü ile temasların yürütülmesi, yasal bildirimlerde bulunulması, ilgili işlemlerin tamamlanması Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğundadır.

Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu altı (6) aylık dönemlerle derneğin denetimini gerçekleştirirerek yazılı olarak raporlar. Dönemsel Denetim Kurulu raporları tüm üyelere açıktır.

19.Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu yetkilendirilerek borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma tutarı, derneğin yıllık bütçesinin %25’ini aşması halinde Genel Kurul onayı gerektirir. Her halukarda gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.

20.Derneğin Temsilcilikleri

Dernek, Yönetim Danışmanlığı mesleğinin gelişimi açısından potansiyel gördüğü illerde Meslek Kurulu görüşü, Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik verilmesini önerebilir. Temsilcilik verilecek gerçek/tüzel kişiler Meslek Kurulu tarafından istenecek belgeleri tamamlayarak Sekreterlik aracılığıyla Yönetim Kurulu ve Meslek Kurulu’na ileteceklerdir. Temsilcilik, dernek yönetim merkezi kurulları kontrolünde ve onaylanacak etkinlik ile çalışmaları yürütmek üzere oluşur. Temsilcilerin dernek Asil Üyesi olmaları gerek koşuldur.

Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki (2) katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması her değişiklik için ayrı ayrı ve açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki (2) katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

22.1.Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisi (⅔) ile enaz bir (1) son Denetim Kurulu üyesinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Yönetim Danışmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) maddeden ibarettir.

5e1474df2f706.jpeg
-->