Yönetim Danışmanlığı İş Analizi

Yönetim Danışmanlığı İş Analizi

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI: Bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer kuruluşlarda; İş stratejisi, organik yapı ve iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların, güçlü yanların, iş fırsatlarının ve tehditlerin araştırılması ve tanımlanmasını, Kuruluşun misyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere uygun yönetsel önerilerin yapılmasını, Bu önerilerin uygulama süreci olan değişim yönetimi işlevinde destek verilmesini kapsayan hizmettir.YÖNETİM DANIŞMANI: Yönetim danışmanlığı hizmetini kişi/kuruluşlara; Meslek etik kuralları çerçevesinde ve bağımsız profesyonel yaklaşımla sunan, Yönetim ve yönetim danışmanlığı meslek ve disiplini konusunda bilgi ve deneyimi olan, Asgari bir bilimsel disiplin dalında üniversite seviyesinde eğitim görmüş ve uzmanlaşmış, Duruma göre analist, uzman, ekip üyesi, proje yöneticisi, yorumcu, eğitmen, koç, lider ve/veya örnek kişi rollerini üstlenebilen, Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren kişidir.YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (YDK): Ana faaliyet olarak Yönetim Danışmanlığı Hizmeti sunan, bünyesinde Yönetim Danışmanlığı Hizmetinden sorumlu yönetici pozisyonunda ve EGEYDD asil üyesi olma nitelik ve yetkinliğinde yönetim danışmanı bulunduran, varlığını mevcut ticari yasalara dayandıran ve bu çerçevede sürdüren ticari bir kuruluştur.AKREDİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (AYDK): Yönetim Danışmanlığı Hizmet yetkinliği ve etik davranışları Meslek Kurulu tarafından EGEYDD Temel Mesleki Belgelerine uyumlu ve yeterli olarak değerlendirilmiş, EGEYDD’ yi mesleki üst yapı olarak kabul ve beyan etmiş ve Akreditasyon Sözleşmesi imzalamış Yönetim Danışmanlığı Kuruluşu’dur. YÖNETİM DANIŞMANLARI YETKİNLİKLERİ:Bilgi Gereksinimleri:
 • Yönetim danışmanlığı kapsamına giren alanların birinde veya birden fazlasında uzmanlık sahibi olmak,

 • Yönetim teknikleri, bilgi teknolojisi, ölçüm ve kontrol metotları, analiz, finansal yönetim ve planlama konularında temel bilgilere sahip olmak,

 • Yönetim ve organizasyon teorisi konusunda bilgili olmak,

 • İşletmelerin çalışmalarında ortaya çıkan insan faktörü ile ilgili konularda (motivasyon, ekip çalışması, iletişim, politik çekişmeler gibi) tutarlı bir anlayışa sahip olmak,

 • Şirket kültürü ve geleneklerin değişim süreci üzerindeki etkilerini kestirebilecek anlayış ve deneyime sahip olmak,

 • İş idaresi, muhasebe ve genel ticaret uygulaması ile ilgili temel bilgilere sahip olmak. 
  Bilgi   Gereken Puan (%)

  İdare ve yönetim bilgisi  78  Müşteri hizmetleri bilgisi


  71
  İşi ile ilgili gerekli dilleri iyi kullanma   68
  Ekonomi ve muhasebe bilgisi   64
  İnsan kaynakları bilgisi   64
  Matematik bilgisi   60
  Bilgisayar ve elektronik bilgisi   58
  Satış ve pazarlama bilgisi   55
  Yasalar ve hukuk bilgisi   55


 Beceri Gereksinimleri:
 • Analitik yetenek (karmaşık ortamlarda analitik yöntemler kullanarak temel ögeleri belirleyebilme)

 • Değerlendirme yeteneği (verilerden ve nedenlerden yola çıkarak sorunların çözümü veya olanaklardan faydalanmaya yönelik değerlendirme yapabilme)

 • Karar verme (veri ve bulguları değerlendirerek çözüm veya fayda sağlama yönteminin saptanmasında karar verebilme)

 • Kişisel ilişkiler (başka kişilerle verimli bir çalışma ortamı sağlayacak iletişim)

 • İkna kabiliyeti (yapılan önerilerin kabulünü sağlayabilme)

 • İletişim yeteneği (bulguları, sonuçları ve önerileri yazılı veya sözlü olarak tutarlı olarak aktarabilme)

 • Pazarlama ve satış yetenekleri (hizmetlerinin isteneceği pazarları belirleyebilme, müşterileri saptama, tekliflerin kabulünü sağlama) 
  Beceri   Gereken Puan   (%)
  Aktif dinleme becerisi   78
  Diğer insanlarla etkili konuşabilme becerisi   77
  İşi ile ilgili kitap ve raporlardaki kompleks ifadeleri anlama becerisi   77
  Eleştirel düşünme becerisi   75
  Veri ve gerçeklerden çıkarım yapma ve karar verme becerisi   72
  Kompleks problem çözme   72
  İş yerinde gerekli iyileştirme ve önlemler almak için kendisi, çalışanları ve iş süreçlerini izleme ve   performansı   değerlendirme becerisi   71
  Koordinasyon becerisi   70
  Diğer insanların tepkilerinin farkında olma ve empati geliştirebilme becerisi   69
  İşinde ve yaşamında hem kendi hem de başkalarının zamanı etkin kullanma becerisi   69
  İşi ile ilgili gerekli yazılı iletişimi verimli şekilde kullanabilme becerisi   68
  İşletmedeki insan kaynaklarını, gücünü etkin kullanma ve yönetme becerisi   68
  Aktif öğrenme becerisi   66
  İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirmek için onları ikna edebilme becerisi   65
  Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğine dair sistem dinamiği bilgilerinin farkında olma ve bunu   işinde kullanabilme     becerisi   64
  Ortak noktada uzlaşmak için kişileri bir araya getirebilme becerisi   64
  Sistemlerin performansını belirleme, ölçme ve değerlendirme becerileri   63
  Bir işin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretme becerisi   57
  İnsanlara yardımcı olmanın farklı yollarını aktif olarak geliştirme becerisi   56
  İş akış ve süreçlerini analiz etme becerisi   54
  Yeni bir işi öğrenirken veya öğretirken etkili öğrenme ve öğretme stratejilerini seçme ve kullanma becerisi   54
  İşi ile ilgili finans kaynaklarını etkili kullanma ve yönetme becerisi   52


 Yetkinlikler:
  Yetkinlik   Gereken Puan (%)

  Akıl ve Mantığa Dayalı Planlama


  81
  Eleştirel Düşünebilme ve Sorgulama   81
  Kuşku ve Şüpheyle Bakabilme   78
  Nezaket ve Görgü Kurallarına Yatkınlık   77
  Stratejik Düşünebilme   75
  Yeniliğe (İnovasyon) Açıklık   75
  Kavrama Dayalı Çözüm Üretebilme Kapasitesi   74
  Sentezleme Bütünleştirebilme Yeteneği   74
  Yetki ve Sorumlulukları Etkin Dağıtabilme Kapasitesi   74


 Yetenekler:
  Yetenekler   Gereken Puan   (%)
  Bilgi ve fikirlerini sözlü olarak etkili şekilde ifade edebilme yeteneği   79
  Sözlü iletişimde bilgi ve fikirleri anlayabilme yeteneği   79
  Yazılı metinlerdeki bilgi ve fikirleri anlama ve kavrama yeteneği   77
  Bir problem veya yanlış ortaya çıktığında, bunu ifade ve rapor edebilme yeteneği   75
  Fikir, düşünce ve bilgileri insanların anlayacağı şekilde yazılı ifade edebilme yeteneği   74
  Diğerlerinin anlayabileceği açıklık, sadelik ve netlikte konuşabilme yeteneği   72
  Karşındaki kişinin konuşmasını anlayabilme yeteneği   72
  Genel kural ve prensipleri, özel problemlere uygulayabilme yeteneği   71
  Bilgi parçalarını genel kural, çıkarım ve motifler oluşturmak üzere birleştirme yeteneği   69
  Belirli kural ve kriterlere göre nesneleri düzene koyma yeteneği   65
  Yakın mesafede bulunan cisimlerin ve olayların detaylarını görüp algılayabilme yeteneği   65
  Aynı konu ile ilgili birden fazla fikri peşpeşe ifade edebilme yeteneği   64
  Sıradışı, yenilikçi fikirler üretebilme, sorunları sıradışı yollarla çözebilme yeteneği   64
  Aynı nesneleri farklı açılardan, farklı kurallara göre kategorize edebilme yeteneği   58
  Konsantrasyonunu bozmadan, belirli bir süre içinde bir işe odaklanabilme yeteneği (Seçici dikkat yeteneği)   56
  Problemi çözmede doğru matematiksel formül ve yöntemleri seçebilme yeteneği   52


 İş Aktiviteleri:
  İş Aktiviteleri   Gereken Puan (%)
  Bilgi istihbaratı yapma faaliyetleri yüzdesi   89
  Problem çözme ve karar verme faaliyetlerini gerçekleştirme yüzdesi   85
  Kişiler arası iletişim kurma ve sosyal ağları geliştirme aktiviteleri yüzdesi   83
  Üst düzey ve alt kademe yöneticilerle iletişim kurma yüzdesi   82
  İşletme dışındaki kişiler ile iletişim halinde bulunma yüzdesi   77
  Takım kurma ve geliştirme faaliyetleri yüzdesi   75
  İş planlama, öncelikleri belirleme ve organize etme faaliyetleri yüzdesi   74
  Ürün ve hizmetleri satış ve ikna etme faaliyetleri yüzdesi   73
  İhtilafları çözme, çatışma yönetimi gibi faaliyetler yapma yüzdesi   73
  Bilgi ve bilişim teknolojilerini aktif kullanma yüzdesi   73
  Verileri (bilgileri) analiz etme yüzdesi   73
  Sıradışı, yenilikçi düşünme faaliyetleri yüzdesi   73
  Çalışanların iş ve görevlerini koordine etme yüzdesi   72
  İşinde güncel kalmayla ilgili aktiviteler yüzdesi   71
  Hedef ve strateji geliştirme faaliyetleri yüzdesi   71
  Ürün, hizmet kalitesini ve insanın yetkinliğini belirleme   70
  Nesne ve olaylardaki benzerlik ve farklılıkları tanımlama, gruplama aktiviteleri yüzdesi   69
  Çalışanları motive etme ve yol gösterme aktiviteleri yüzdesi   69
  Standartlara ait bilgileri kullanma yüzdesi   68
  Bilginin anlamını iş için anlaşılır hale getirme, yorumlama aktiviteleri yüzdesi   68
  İnsanların bilgi ve becerilerini geliştirmesi için koçluk yapma faaliyetleri yüzdesi   67
  İşlerin zaman planlamasını yapma yüzdesi   66
  İşletmedeki ekipmanları, süreçleri ve olup bitenleri izleme faaliyetleri yüzdesi   65
  Kaynakları izleme ve kontrol etme aktiviteleri yüzdesi   63
  İnsanlara tavsiyede bulunma (danışmanlık) yüzdesi   63
  Bilgiyi analiz ve değerlendirme aktivitelerinin yüzdesi   62
  Eğitim, öğretim, oryantasyon faaliyetleri yüzdesi   58
  Bilgileri tasnif ve kayıt etme yüzdesi   56
  Büro (idari) işleri yapma yüzdesi   51
  Birimlere eleman alma ve seçme aktivitelerinin yüzdesi   51
  Ürünlerin hadiselerin sayısal özelliklerini tahmin etme (ekonometrik analiz)   50


 İş İçerikleri:
  İş İçerikleri   Gereken Puan   (%)

  İşinizde telefonla iletişim kurmanın önem derecesi ve sıklığı


  94
  Yüzyüze tartışma sıklığı   90
  Elektronik posta kullanmanın önem derecesi ve sıklığı   89
  Kişinin karar vermede serbest olmanın önem derecesi ve sıklığı   87
  İnsanlarla iletişimde bulunmanın önem derecesi ve sıklığı   87
  İşyerinde planlı, programlı,hedef odaklı, tertipli, düzenli iş yapmanın önem derecesi   87
  Kişinin vermiş olduğu kararların çalışanlara ve şirketin faaliyetlerine etki etmesinin önem derecesi ve sıklığı   84
  İş yerinde geçirilmesi gereken sürenin önem derecesi ve sıklığı   83
  Yaptığı işte karar vermenin önem derecesi ve sıklığı   82
  Çevresel koşulların kontrol edildiği emniyetli iç mekanlarda bulunma sıklığı   79
  Grup ve takım halinde çalışmanın önem derecesi ve sıklığı   78
  Kişinin işini doğru ve tam olarak zamanında yapmanın öneminin derecesi ve sıklığı   78
  Mektup yazma ve not almanın önem derecesi ve sıklığı   77
  Kişi yaptığı işin sonuçlarından ve başkalarının yaptıklarından sorumlu olma derecesi ve sıklığı   75
  İşinde terminlere bağlığın önem dereecsi ve sıklığı   75
  İnsanları koordine etme veya liderlik etmenin önem derecesi   73
  Dış müşteri şikayet ve beklentilerini karşılamanın önem derecesi ve sıklığı   68
  İşyerinde oturma sıklığı   63
  Kişi diğerlerinin sağlık ve güvenliğinden sorumlu olma derecesi ve sıklığı   61
  Tartışmalı ve ihtilaflı durumlara maruz kalma sıklığı   61
  İşinde rekabet ve mücadele etme sıklığı   60
  Sinirli, öfkeli insanlarla başaçıkabilme sıklığı   57
  Hataların risk analizini yapmanın önem derecesi ve sıklığı   52
  İşinde tekrar eden işleri aynı düzeyde yapmanın önem derecesi ve sıklığı   51


 İş Tarzları:  İş Tarzları   Gereken Puan (%)
  Tutarlılık, dürüstlük   85
  Standartlara uygunluğu belirlemek için bilgiyi kullanma   85
  İnsiyatif alma   82
  Liderlik   81
  Detaylara dikkat   81
  Strese karşı tolerans   80
  Analitik düşünme   79
  İş birliğine açıklık   79
  Israrcı ve kararlı olma   78
  Uyumluluk, esneklik   78
  Başarı için yüsek çaba gösterme   77
  Kendini kontrol edebilme   76
  Bağımsızlık, sorumluluk   75
  İnovasyon, yeniliğe açıklık   69
  Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma, müşteri odaklılık   69
  Sosyalleşme   64


 İş Değerleri:  İş Değerleri   Gereken Puan (%)
  Bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk   82
  Çalışma koşulları (aktivite, tazminat, güvenlik, hijyenik koşullar)   81
  Tanınma, fark edilme   79
  Başarma arzusu, yeteneklerini kullanabilme   75
  İlişkiler (sosyal hizmetler, ahlaki değerler, dostluk ve arkadaşlık)   71
  Destek (şirket politikaları, insan ilişkileri, teknik konular vb.)   65


 Kişisel Gereksinimler:
 • Özgüven

 • Kararlılık

 • Yaratıcılık 


5e1475132af0e.jpeg
-->